สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม นามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์
                วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๙ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ (เดิม) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานทรัพย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
                 เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดย ผบ. มว. ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนชาวบ้านขยองร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว
                 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๕ คน และเป็นนักเรียนหญิง ๑๙ คน มีครู ๒ คน คือ จสต.เพชร วงษ์ประพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าครู พลฯ ธูป สัญจรโคกสูง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 พ.ศ. ๒๕๒๒ ราษฎรได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนในประเทศกัมพูชา หน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบจึงได้อพยพ ย้ายราษฎรบ้านขยองไปอาศัยอยู่ ณ ที่พักผู้อพยพชั่วคราวบ้านขนาดมอญ ทำให้โรงเรียนจึงถูกยุบเลิกไป และอาคารเรียนเกิดการเสียหายไป ตามกาลเวลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เหตุการณ์สู้รบตามแนวเขตชายแดนสงบลงทางการจึงได้อพยพราษฎรกลับบ้านขยองอีกครั้ง และได้สร้างโรงเรียนที่กลางหมู่บ้าน เป็นอาคารแบบชั่วคราวหลังคา มุงหญ้าคา ในพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้าง
                  ๘ มกราคม ๒๕๓๑ ตามประกาศ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนบ้านขยอง โดยกองกำลังสุรนารี ได้จัดสรรที่ดินด้านตะวันออกของหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNBRO เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมา
                  พ.ศ. ๒๕๓๗ ชุมชนชาวบ้านขยอง ได้ขอแบ่งพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวัด ประมาณ ๙๐ ไร่ โดยใช้แนวถนนจากสันฝายน้ำล้นไปยังถนนสายบ้านขยอง - บ้านคะนา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
                   เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมได้นำเสนอถึงชื่อและประวัติของโรงเรียน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านขยอง เป็นโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตามนามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และได้ดำเนินการขอเปลี่ยนผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโรงเรียนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

สตรีวิทยาสมาคม..สู่..อาเซียน

สนทนา..พาที..สตรีวิทยาสมาคม


ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

>>ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
- ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา "เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ."
- ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ อบรมเชิงปฎฺิบัติการ การจัดทำแผนปฎฺิบัติการ และรายงานการประเมินตนเอง SAR
- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ และเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓
- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.(รอบ ๓) ระดับปฐมวัย สพป.สร.๓
>>ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.(รอบ ๓) ระดับขั้นพื้นฐาน สพป.สร.๓
- ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เข้ารับการประเมิน นิเทศ ติดตาม สพป.สุรินทร เขต ๓
- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ วัดเทพประทานจุฬามณี
>>ประจำเดิอน ธันวาคม ๒๕๕๖
- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรฯ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
- ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรม Big cleaning day
- ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ณ นครพนมและมุกดาหาร
- ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประชุมคณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
- ๒๓ -๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เข้ารับการประเมินภายนอก สมศ. (รอบสาม)
- ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่
- ๒๖ ธันวามคม ๒๕๕๖ คณะครูร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
>>ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
- ๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันขึ้นปีใหม่
- ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เดินทางส่ง คุณครูชลดา คำขะ ย้ายสู่โรงเรียนบ้านคะนา สพป.สร.๓
- ๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ติวสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
- ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันเด็กแห่งชาติ
- ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ วันครูแห่งชาติ
- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอังกอล โรงเรียนบ้านปวงตึก
                               และโรงเรียน ตชด.ตาตุม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                               ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ดำเนินการกิจกรรม เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ณ ห้วยขนาดมอญ
- ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ทำบุญขึ้นหอพระ และศาลพระภูมิ/ศาลเจ้าที่
>>ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 
- ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พ.ต.ท.ธนายุทธ ภูมิงาม และคณะ เยียมชมโครงการในพระราชดำริ 
- ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคะนา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                               ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 
- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
- ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บายสีสู่ขวัญ คุณครูรำไพ บุตรพรม ในวาระย้ายสู่โรงเรียนบ้านทุ่งนาค    
- ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะเดินทางไปส่ง คุณครูรำไพ บุตรพรม สู่โรงเรียนบ้านทุ่งนาค
- ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่าย ตชด.๒๑๔
- ๒๒-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อบรมวินัย ณ สุรินทร์
- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้บริหารสัมนา ณ เชียงใหม่


ข่าวการศึกษา


ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ