สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม นามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์
                วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๙ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ (เดิม) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานทรัพย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
                 เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดย ผบ. มว. ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนชาวบ้านขยองร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว
                 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๕ คน และเป็นนักเรียนหญิง ๑๙ คน มีครู ๒ คน คือ จสต.เพชร วงษ์ประพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าครู พลฯ ธูป สัญจรโคกสูง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 พ.ศ. ๒๕๒๒ ราษฎรได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนในประเทศกัมพูชา หน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบจึงได้อพยพ ย้ายราษฎรบ้านขยองไปอาศัยอยู่ ณ ที่พักผู้อพยพชั่วคราวบ้านขนาดมอญ ทำให้โรงเรียนจึงถูกยุบเลิกไป และอาคารเรียนเกิดการเสียหายไป ตามกาลเวลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เหตุการณ์สู้รบตามแนวเขตชายแดนสงบลงทางการจึงได้อพยพราษฎรกลับบ้านขยองอีกครั้ง และได้สร้างโรงเรียนที่กลางหมู่บ้าน เป็นอาคารแบบชั่วคราวหลังคา มุงหญ้าคา ในพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้าง
                  ๘ มกราคม ๒๕๓๑ ตามประกาศ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนบ้านขยอง โดยกองกำลังสุรนารี ได้จัดสรรที่ดินด้านตะวันออกของหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNBRO เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมา
                  พ.ศ. ๒๕๓๗ ชุมชนชาวบ้านขยอง ได้ขอแบ่งพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวัด ประมาณ ๙๐ ไร่ โดยใช้แนวถนนจากสันฝายน้ำล้นไปยังถนนสายบ้านขยอง - บ้านคะนา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
                   เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมได้นำเสนอถึงชื่อและประวัติของโรงเรียน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านขยอง เป็นโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตามนามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และได้ดำเนินการขอเปลี่ยนผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโรงเรียนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
                  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ” ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กทม. ที่ พว.๐๐๐๑ (อพ.) ๒๘๘๐/ ๒๕๕๗ ลว.๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เลขที่สมาชิก ๗-๓๒๑๕๐-๐๐๘
                   ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับมติคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 3 ตามหนังสือสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลว.๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน เพื่อ ให้สถานศึกษาสร้างคนดี  ให้แก่บ้านเมือง

สตรีวิทยาสมาคม..สู่..อาเซียน

สนทนา..พาที..สตรีวิทยาสมาคม


ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

>> ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมคณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ และอื่นๆ ก่อนเปิดเทอม
๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ชุมชนพัฒนาบริบทโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมเตรียมการต้อนครับผู้ตรวจราชการ ศธ.สพป.สร.๓
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สร.๓
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
>> ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาโรงเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.ไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรภาษาเขมร
๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมเตรียมการรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หน่วยทันตกรรม ร.พ.สังขะ ตรวจรักษาสุขภาพฟันนักเรียน
>> ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ประชุมคณะครูและบุคลากรฯโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ร่วมถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ พิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ๓ ทุน
๒๒-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ อบรม BBL โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ วันภาษาไทยแห่งชาติ

ข่าวการศึกษา


ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ